KVKK Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’nin (“Politika”) amacı, Shipbu LLC (“Şirket”) tarafından yönetilmekte olan “www.shipbu.com” adresli internet sitesinin (“Site”) gerçek ve tüzel kişi kullanıcıları ile ziyaretçilerine (“Kullanıcı/lar” “Müşteri/ler”, “Ziyaretçi/ler” veya “Siz”) Site üzerinden sağlanan hizmetler (“Hizmetler”) için, Şirket’e sağlanan ve/veya Site’nin kullanımı aşamasında gerçek kişi Kullanıcılar ile tüzel kişi Kullanıcılar’ın çalışan ve yetkililerinden elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin koşul ve şartlar hakkında Kullanıcılar’ı ve Ziyaretçiler’i aydınlatmaktır. Bu Politika’da tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında Site’de yayımlanan Kullanıcı Sözleşmesi’ndeki (“Sözleşme”) tanımlamalar dikkate alınacaktır.

Site’yi kullanırken kendinizi güvende hissedebilirsiniz. Ancak, lütfen unutmayınız ki hiçbir sistem tamamıyla güvenli değildir. Verilerinizi korumak için gerekli tüm adımları atsak dahi daima, güvence dışında kalma ihtimaliniz söz konusudur. Bu sebeple kişisel verilerinizi paylaşırken çok dikkat etmeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz. Şirket tarafından talep edilen veriler dışında Şirket’in talebi olmaksızın sizin tarafınızdan iletilen verilerin işlenmesi ise işbu Politika kapsamında Şirket tarafından işlenen kişisel veriler olarak sayılmayacaktır. Bu sebeple e-posta ile mesaj yoluyla veya herhangi başka bir iletişim kanalıyla görüntülerinizi ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın Şirket tarafından talep edilmeyen diğer kişisel verilerinizi paylaşmamanız gerektiğini önemle ihtar ederiz.

Hangi Verileriniz İşlenmektedir?

İşbu başlık altında, toplanan veriler, Şirket tarafından sunulan hizmetler kapsamında işlenip 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel veri sayılan, Kullanıcılar’a ait kişisel verilerin ve kişisel veri haricinde olan verilerin ve çerezler aracılığı ile toplanan verilerin hangileri olduğu aşağıda gruplar halinde sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Politika’da arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri içermektedir.

- Kişisel Veriler: - Üyelik İşlemleri İçin Toplanan Veriler: - Gerçek Kişi Kullancılar’dan Toplanan Veriler:

 • Kimlik Bilgileri: Ad, soyad

 • İletişim Bilgileri: E-posta adresi, telefonu numarası, adres bilgileri

 • Mali Bilgiler: Banka İBAN no, Kredi kartı numarası (Sadece hizmeti satın almaya karar verdiğinizde istenir.)

 • Kimlik Doğrulama, Güvenlik ve Takip Bilgileri: TCKN

 • Diğer Bilgiler: Kişinin çalıştığı şirket

 • Tüzel Kişi Kullanıcılar’ın Yetkililerinden Toplanan Veriler:

 • Kimlik Bilgileri: Ad,

 • İletişim Bilgileri: E-posta adresi, telefonu numarası, adres bilgileri

 • Fatura Bilgileri İçin Toplanan Veriler: Ad soyad, Ticari Unvan, T.C. Kimlik Numarası, Vergi Numarası, Adres Bilgisi, Telefon Numarası, E-posta Adresi

 • Üçüncü Taraflara İlişkin Veriler: Site üzerinden faydalanılan Hizmet esnasında, herhangi bir üçüncü taraf hesabına ait, Hizmet ile alakalı olarak paylaşılan, üçüncü tarafa ait kişisel veriler, örn. e-posta adresi, herhangi bir kullanıcı adı vb.

 • Diğer Veriler -** Özel Nitelikli Kişisel Veriler:** Özel nitelikli kişisel veriler Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından “öğrenilmesi halinde ilgili kişi hakkında ayrımcılık yapılmasına veya mağduriyete neden olabilecek nitelikteki veri” olarak tanımlanmaktadır. Şirket, Kullanıcılar’ının özel nitelikli verilerini işlememektedir.

 • Çerez Yoluyla İşlenen Veriler: Başta giriş yapılan IP Adresi, kullanılan cihaz tipi, işletim sistemi ve tarayıcı bilgileri olmak üzere işlenen verilerinize dair detaylı bilgiye Site’de yayınlanan “Çerez Politikası”ndan ulaşabilirsiniz. Kanun’un 3 ve 7. maddeleri uyarınca, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, Kanun uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirilecektir.

Kullanıcı, işbu Politika’ya konu olan bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcı’nın güncel bilgilerini paylaşmamasından kaynaklanan durumlardan Şirket’in herhangi bir sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.

Toplanan Verilerden Hangilerini Anonim Hale Getireceğiz?

Verilerin anonim hale getirilmesi, kişilerin kimliğinin saptanabilmesinin önüne geçilmesi yahut belli gruplar içerisinde ayırt edilebilir olma özelliğini, bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde kaybetmesi anlamına gelmektedir. Bu kapsamda anonim hale getirilerek kullanılan verileriniz (i) Site’yi kullanan Kullanıcılar ve Ziyaretçiler’in Site’ye giriş zamanları, (ii) inceledikleri ürünler ve bunların özellikleri, (iii) Site’yi kullanma ve hizmet satın alma sıklıkları, (iv) Kullanıcılar’ın hangi şehirden Site’yi kullandıkları yahut hizmet satın aldıklarına ilişkin veriler, (v) Site’de arama yapılan ülkeler ve bu ülkelerden hangi sıklıkla arama yapıldığına ilişkin bilgilerdir.

Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşlemekteyiz?

Şirket, tüzel kişi Kullanıcılar’ın yetkililerinden topladığı kişisel verileri, Hizmetler’in ifası kapsamında gerekli lojistik operasyonların yürütülmesi için tercih edilen 3. Kişi konumundaki firmalar ile paylaşabilecektir. Şirket, Kullanıcılar tarafından sağlanan kişisel veriler ile Şirket tarafından bu kişisel veriler kullanılarak üretilen yeni verileri, Kullanıcılar’ın Site’den kesintisiz bir şekilde faydalanabilmesi, hizmet verilirken gerekli operasyonel sürecin (Kullanıcılar’ın Site’ye vakit kaybetmeden girerek Hizmet alabilmesi, Hizmet alacağı ve Site üzerinden ulaşacağı firmaları listeleyerek görebilmesi, seçtiği firmalardan hizmet almaya karar verdikleri firma ile arasındaki iletişim hatalarının ortadan kaldırılması vb.) yürütülmesi, Site’ye konu hizmetlerin sağlanması ve iyileştirilmesi, Kullanıcı’nın veri güvenliğinin sağlanması, Kullanıcı’lar ile ilişkilerin yönetimi süreçlerinin yönetilmesi, Hizmetler’in devamlılığı açısından Şirket’in birimleri arasındaki koordinasyonun sağlanması, Ziyaretçi kayıtlarının tutulması, promosyon ve avantajlardan Kullanıcı ve Ziyaretçi’lerin haberdar edilebilmesi için yapılacak pazarlama faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapılabilmesi, Ziyaretçi’lerin verilerinden istatistiksel veriler oluşturulması, Şirket’in kanun ve yönetmelikten doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve mevcut veyahut ileride oluşabilecek hukuki uyuşmazlıkların önüne geçilmesi amaçlarıyla işleyebilecektir.

Çerezlere İlişkin

Şirket, Kullanıcılar’ın Site’yi kullanımları hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan çerezleri (Cookie) kullanarak elde edebilecek, bu kapsamda verileri işleyebilecek ve üçüncü kişiler tarafından sunulan analiz hizmetleri kapsamında işlenmesi amacıyla, sadece bu analiz hizmetlerinin gerektirdiği ölçüde kullanılması için üçüncü kişilere iletebilecektir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere Site’nin, Kullanıcılar’ın tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercih ayarlarını saklayarak internetin kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Site’yi zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığı, bir kişinin Site’yi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve Kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış olup, bu amaçlarla kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak Kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesini veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilecektir. Çerezlerle ilişkin detayları Site üzerindeki “Çerez Politikası’nda bulabilirsiniz. Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Şirket gereken hallerde Kullanıcılar’ın IP adresini tespit edebilecek ve kullanabilecektir. IP adresleri, ayrıca Kullanıcılar’ı genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilecektir.

Verinin Toplanmasının Hukuki Nedeni

Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir. Ayrıca, Kullanıcı’lar ile aramızdaki sözleşme ilişkisi, meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz ticari ilkeler gereği yukarıda sınıflandırılan kişisel verileri toplamaktayız.

Verilerinize Kimler Erişebilmektedir?

Şirket, Kullanıcılar ve Ziyaretçiler tarafından sağlanan kişisel verileri ve Şirket tarafından bu kişisel veriler kullanılarak üretilen yeni verileri, Hizmetler’in sağlanabilmesi ve/veya geliştirilmesi, Kullanıcılar’ın deneyiminin geliştirilmesi ve işbu Politika’nın “Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşlemekteyiz?” başlığı altında belirtilen amaçlardan herhangi birinin gerçekleştirilmesi için Kullanıcı’nın Site’den almak istediği hizmeti ifa edecek olan yine Site üzerinden ulaşılan firma ile hizmet operasyonunun yürütülebilmesi için paylaşılmaktadır.

Şirket ayrıca, Kanun’un 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde, işbu Politika’ya konu verileri, Kullanıcılar’dan ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumlardan başlıca olanlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin, kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Sözleşme de dâhil olmak üzere bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kullanıcılar’ın kendileri tarafından alenileştirilmiş olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Kullanıcılar’ın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Şirket, yukarıda anılan amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak, veri barındırma hizmeti almak için topladığı kişisel verileri sadece:

 • Açık rızanızın bulunduğu,
 • Kanun’da öngörülen hallerin mevcut olduğu ve veri aktarılacak ülkede yeterli korumanın bulunduğu ve
 • Kanun’da öngörülen hallerin mevcut olduğu ve aktarılacak ülkede yeterli korumanın bulunmamasına rağmen yeterli korumanın ilgili ülkedeki veri sorumlusu tarafından taahhüt edilmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”)’nun da izninin bulunduğu hallerden birinin varlığında yurt dışındaki hizmet veren firmalara (kendisine, bağlı şirketlerine, alt yüklenicilerine veya uluslararası düzeyde güvenirliliği kanıtlanmış hizmet sağlayıcılara ait olabilir) aktarma hakkına sahip olacaktır.

KULLANICILAR’IN DİKKATİNE:

Üçüncü taraflara bilerek sağlanan verilerden Kullanıcı’nın kendisi sorumlu olduğu gibi, ilgili paylaşımlarda Şirket’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Verilerinize Erişim Hakkınız ve Düzeltme Talepleriniz Hakkında

Kullanıcılar, Şirket’e başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kullanıcılar, yukarıda belirtilen talepleri doğrultusunda kullanabilecekleri kanundan doğan başvuru hakkını Kanun’un 13. Maddesinin 1. Fıkrası ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca aşağıda yer verilen yöntemlerden biri ile ya da Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nca belirlenecek diğer yöntemlerle ileterek kullanabilecektir. Kanun’da belirtilen mevcut yöntemler şu şekildedir:

 1. Site’de bulunan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu’nu (“Başvuru Formu”) doldurarak ıslak imzaladıktan sonra Şirket merkezi olan 8 The Green Ste 4512 Dover, DE 19901 USA adresine iletilmesi (Başvuru sahibinin kimliğini teşvik edici belgesi ile bizzat gelip elden teslim etmesi suretiyle.) Ya da help@shipbu.com e-posta adresine iletilmesi.
 2. Başvuru Formu’nu doldurulup 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı “güvenli elektronik imza” ile imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun “help@shipbu.com” e-posta adresine gönderilmesi suretiyle (E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.)
 3. Başvuru Formu’nun doldurulup ıslak imzalı olarak imzalandıktan sonra Şirket merkezi olan olan 8 The Green Ste 4512 Dover, DE 19901 USA adresine noter vasıtasıyla gönderilmesi suretiyle (tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.) Ya da help@shipbu.com 'a asıl belgelerin kopyasının gönderilmesi yeterli olacaktır.

Başvuru sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Kişisel Verilerin Saklama Süresi

Şirket, 6698 sayılı Kanun ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) hükümlerine uygun şekilde hareket edecektir. Şirket, Kullanıcılar tarafından sağlanan kişisel verileri, Kullanıcılar’ın Site’den ve Hizmetler’den faydalanabilmesi için işbu Politika ile belirtilen Hizmetler’in mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla; Müşteriler’den toplanan veriler, kendilerine Hizmet’in sağlandığı son günden, Ziyaretçiler’den toplanan veriler ise iletişim izinlerinin kaldırıldığı tarihten itibaren 10 yıl boyunca muhafaza edecek ve Yönetmelik uyarınca kişisel verileri imha etme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde, kişisel verileri imha edecektir. Şirket, Kanun’un 13. Maddesine istinaden kişisel verilerinin imha edilmesini talep eden Kullanıcılar’a karşı Yönetmelik’in 12. Maddesinden doğan yükümlülüklerini gerektiği şekilde yerine getirecektir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemlerimiz ve Taahhütlerimiz

Şirket, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Politika’da ifade edilen şartlarda, Site üzerinden kendisine elektronik ortamda iletilen,

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini,
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

Şirket, Kullanıcılar hakkında elde ettiği kişisel verileri işbu Politika ve 6698 sayılı Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır. Site üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Şirket uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımayacaktır.

İletişim İzni

İşbu Politika’da belirtilmiş ve elektronik iletişim izni ile bizimle paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel reklam, satış, pazarlama, anket, rezervasyon ayrıcalığı ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız. Şirket, kayıt sırasında e-posta adresi ile doğrulama, şifre unutulduğunda doğru kişi olduğunu doğrulama, internet sitesi oluşturulması, internet sitesi üzerinden reklam verilmesi, internet sitesinin paylaşılması vb., güvenlik sebebiyle bildirim yapılması, e-fatura iletilmesi amacıyla Kullanıcılar ile posta üzerinden; kayıt sırasında telefon numarası doğrulama, çift faktörlü doğrulama yöntemi olarak bildirim yapma, şifresini unuttuğunda doğru kişi olduğunu doğrulama amaçlı, güvenlik sebebiyle yapılacak bildirim amacıyla telefon veya SMS üzerinden Kullanıcılar ile iletişime geçecektir. Şirket, söz konusu kişisel verilerin, Kanunu’nun 12. Maddesi uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işleme durumlarının önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır.

Yaş Sınırı Bakımından Kullanıcılar’ın Gizliliği

Şirket, 18 yaş altındaki kişilerin verilerini kasten toplamayacak ve kayıt altına almayacaktır. 18 yaşın altındaysanız, Platformu ve Hizmetler’i kullanmamanızı ve hiçbir kişisel verinizi Şirket ile paylaşmamanız gerektiğini önemli bildiririz. Şirket, 18 yaş altındaki bir kişinin verilerinin toplandığının öğrenilmesi anında verileri silmek için makul adımları atacaktır.

Politika’daki Değişiklikler

Şirket, işbu Politika hükümlerini dilediği zaman Site üzerinden yayımlamak suretiyle değiştirebilecektir. Şirket’in değişiklik yaptığı Politika hükümleri yayınlandığı tarihte yürürlük kazanacaktır. İşbu Politika’da yapılan değişikliklerden haberdar olmaları için Şirket, Kullanıcılar’a gerekli bilgilendirmeleri yapacaktır.

Uyuşmazlık Çözümü

İşbu Politika, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Bu Politika’dan kaynaklanan veya bu Sözleşme ile ilişkili olan tüm uyuşmazlıklar, İstanbul Merkez (Çağlayan) adliyesi ve icra dairelerinde çözümlenecektir.

İşbu Politika’nın Kullanıcılar tarafından onaylanmaması halinde Hizmetler’den yararlanamayacağınızı belirtmek isteriz.