KVKK Politikası ve Aydınlatma Metni

Tuger LLC ve Tuger Dijital Medya Anonim Şirketi tarafından, müşterilerinin, çalışanlarının ve ilişikte olduğu diğer üçüncü kişilerin gizliliğine ve veri güvenliğine duyulan önemin bir gereği olarak 6698 Sayılı Kanun ve diğer yasal mevzuat çerçevesinde bilgilendirmek maksadıyla hazırlanmıştır.

TANIMLAR
İşbu aydınlatma metninde geçen;
Kişisel Veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişi veya kişilere ilişkin her türlü bilgiyi
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK); 07/04/2016 tarih 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
Şirket; Tuger LLC ve Tuger Dijital Medya Anonim Şirketi'ni,

VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİ
Kanun uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Tuger LLC ve Tuger Dijital Medya Anonim Şirketi tarafından bu metinde izah edilen çerçevede işlenebilecektir. Tuger LLC ve Tuger Dijital Medya Anonim Şirketi veri tabanında yer alan kişisel verilerin işleme amaçlarını ve yollarını belirleyerek, tüm bu veri kayıt sisteminin kurulması ve yönetilmesinden sorumludur.

VERİLERİN İŞLEME NEDENLERİ
Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sunulan/sunulacak ürün ve hizmetlerin tarafınıza sunumunun gerçekleştirilebilmesi için şirket içinde gerekli olan organizasyon ve operasyonel faaliyetin yürütülmesi, tüketim ve alım motivasyonunuza uygun özel ürün ve hizmetlerin önerilebilmesi için gerekli çalışmaların, ihtiyaç olması halinde iş ortakları ile yapılması, şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi, şirketimizin kullanımında olan lokasyonların fiziksel güvenliklerinin sağlanabilmesi, iş ortaklarımız ve ilişkide bulunduğumuz diğer üçüncü kişiler ile finansal mutabakatın sağlanabilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
KVKK’nın 8. Ve 9. Maddeleri uyarınca kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar çerçevesinde Tuger LLC ve Tuger Dijital Medya Anonim Şirketi’nin faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Kişisel veri işleme amaç ve kapsamları dahilinde gerekli görülen üçüncü kişilere (Yetki vermiş olduğumuz şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketlere, temsilcilerine, Denetleyici kurumlara, kanunlarda kişisel verilerinizi açıkça talep etmeye hakkı olan kurumlara, iş ortakları, tedarikçi ve yüklenici şirketlere, mali ve hukuki ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleriyle ilgili zorunlu kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın yurt içinde ve yurt dışında kişi ve kuruluşlara) aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından çeşitli kanallarla ve farklı hukuki sebeplerle, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak KVKK’nın 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şart ve amaçları kapsamında işbu aydınlatma metninde belirtilen esaslar çerçevesindem toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
KVKK’nın 11. Maddesi gereği herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmiş ise buna ilişkin bilgi ve belge talep etmek
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içi veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
e. Kişisel verilerin eksik ve/veya yanlış işlenmiş ise bunların düzeltilmesini isteme,
f. KVKK 7. Maddesi kapsamında kişisel verilerin silinmesini ve yok edilmesini isteme,
g. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme
h. işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinde çıkan bir
sonuca itiraz etme,
i. Kişisel verilerin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğranılması halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili olarak şirketimize yazılı olarak başvuru yaptığınız takdirde, talebinizin mahiyetine göre en geç 1 ay içinde talebinize yanıt verilecektir.

Başvurunuzu açık, anlaşılır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici diğer bilgi ve belgeleri de eklemek suretiyle yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, posta yoluyla ya da noter marifetiyle Tuger LLC ve Tuger Dijital Medya Anonim Şirketi şirketinin Piazza Avm, Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No:69C/222 Maltepe 34846 İstanbul adresine ulaştırmanız gerekmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Erişiminiz bulunan her kişisel verinin Kanun ve diğer yasal mevzuat ile uyumlu olarak işlendiğinden emin olmalısınız. Bu yükümlülük, İşveren’in çalışanları ile müşterileri ve verileri işlenen üçüncü taraflar için eşit derecede geçerlidir. Söz konusu kişisel verileri, İşveren ile olan hizmet ilişkinizin amaçları ile bağlantılı olarak ve bu amaçların gerektirdiği ölçü haricinde kullanmamalısınız. Üçüncü bir kişinin kişisel verisini TUGER’e verdiğiniz takdirde (örneğin acil durumda iletişim kurulacak kişinin iletişim bilgileri), söz konusu kişinin, Kanun kapsamında veri işlemeye rıza verme ve yapılan gizlilik bildirimlerini kabul etme konusunda sizi yetkilendirmiş olduğunu kabul etmiş sayılırsınız.

Kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerimin hangi amaçlar doğrultusunda kaydedileceği ve işleneceği, kimlerle ve hangi amaçlarla paylaşılacağı, kişisel verilerimin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi, 6698 Sayılı Kanun’un 11. maddesine göre haklarınızın ve yükümlülüklerinizin neler
olduğu konusunda bilgilendirildiğinizi Tuger LLC ve Tuger Dijital Medya Anonim Şirketi 'ne ait olan www.tuger.us web sitesine üye olarak kabul etmiş olursunuz.

KVKK metni güncellenme tarihi: 01.06.2023